เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20180800305 ปุณชยาวีร์ กฤติปุณพัศมิ์ 20/08/2018 THBSTSL0718001656
INV20180800306 ปวีณา เนียมเปรม 20/08/2018 THBSTSL0718001663
INV20180800292 คุณเจริญชัย แก้วยานุรักษ์ 20/08/2018 THBSTSL0718001601
INV20180800293 คุณนิชาภา ช่วยขาว 20/08/2018 THBSTSL0718001602
INV20180800294 ไพลิน วงศ์นิล 20/08/2018 THBSTSL0718001608
INV20180800295 คุณบอล 20/08/2018 THBSTSL0718001613
INV20180800297 ธณัฏฐา จันเต็ม 20/08/2018 THBSTSL0718001618
INV20180800298 เทพรัตน์ วรชาติอุดมพงศ์ 20/08/2018 THBSTSL0718001637
INV20180800299 อู๋กิม 20/08/2018 THBSTSL0718001623
INV20180800300 วิลาวัลย์ พิศาลก่อสกุล 20/08/2018 THBSTSL0718001625
INV20180800301 สีห์การุณ นิยมสุข 20/08/2018 THBSTSL0718001635
INV20180800302 อรวรรณ สว่างรัศมีจันทร์ 20/08/2018 THBSTSL0718001640
INV20180800269 นายจิรวัฒน์ สาระพงศ์ 18/08/2018 THBSTSL0718001579
INV20180800270 คุณสาโรจน์ อริยเดช 18/08/2018 THBSTSL0718001560
INV20180800271 อนิญชนา ชัยยะวิริยะ 18/08/2018 THBSTSL0718001561
INV20180800272 วศณิฐฐ์ฌา เล็กล้อม 18/08/2018 THBSTSL0718001562
INV20180800273 กมลทิพย์ เจียมอุดม 18/08/2018 THBSTSL0718001564
INV20180800274 บรรเจิด ภาคาพันธุ์ 18/08/2018 THBSTSL0718001566
INV20180800275 อภิสิทธิ์ สุริยวรรณ 18/08/2018 THBSTSL0718001569
INV20180800276 นายจาตุพล โรจนสังวรณ์ 18/08/2018 THBSTSL0718001570