เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20180900342 ศิรวิชญ์ ไชยบุญ 19/09/2018 THBSTSL0918000039
INV20180900229 เมธาพันธ์ เอื้อพงษ์พัน 14/09/2018 THBSTSL0718002968
INV20180900230 รัชนีวรรณ แก่นไมตรี 14/09/2018 THBSTSL0718002985
INV20180900235 ชานนท์ แก่นสวาท 14/09/2018 THBSTSL0718002969
INV20180900237 สุทธิรัตน์ กังวาล 14/09/2018 THBSTSL0718002951
INV20180900239 ศักดิ์ชัย พิกุลเงิน 14/09/2018 THBSTSL0718002972
INV20180900252 ปริศนัย เทพาสิต 14/09/2018 THBSTSL0718002953
INV20180900259 ณัฐฑรารีย์ สีธิจันทร์ 14/09/2018 THBSTSL0718002970
INV20180900262 นาทดนัย สุขสนาน 14/09/2018 THBSTSL0718002952
INV20180900265 วิศรุต สามารถ 14/09/2018 THBSTSL0718003082
INV20180900269 เพ็ญพักตร์ อ่อนวงศ์ 14/09/2018 THBSTSL0718003018
INV20180900270 ปิยะศักดิ์ ผิวขำ 14/09/2018 THBSTSL0718003017
INV20180900271 ทัศวรรณ วงศ์มีฤทธิ์ 14/09/2018 THBSTSL0718003075
INV20180900272 พิสิฐ เพ็ชรสันทัด 14/09/2018 THBSTSL0718003014
INV20180900273 ภาสกร มีเชาว์ 14/09/2018 THBSTSL0718003013
INV20180900274 นุชา นาคพิพัฒน์ 14/09/2018 THBSTSL0718003012
INV20180900275 วันชัย เสริมทอง 14/09/2018 THBSTSL0718002983
INV20180900277 มนตรี เตชะพิชญ์อนันต์ 14/09/2018 THBSTSL0718003011
INV20180900278 ทิชา โลลุพิมาน 14/09/2018 THBSTSL0718003010
INV20180900281 นายวรวัฒน์ ณัถฤทธิ์ 14/09/2018 THBSTSL0718003009